آلما شبکه مشاور، مجری و ارائه کننده راه حل های جامع انفورماتیک (عضو نظام صنفی و شورای عالی انفورماتیک) تلفن 66595751

جستجوی آنلاین محصولات در کاتالوگ لگراند (جستجوی Keyword یا Part Number)
Legrand

محصولات

2 * بزرگترین دیتاسنترهای دنیا در قطب شمال در حال ساخت می باشد
2 * بزرگترین دیتاسنترهای دنیا در قطب شمال در حال ساخت می باشد
2 * بزرگترین دیتاسنترهای دنیا در قطب شمال در حال ساخت می باشد
2 استفاده از دیتاسنتر ماژلار با قابلیت تغییر مکان و متحرک (ساخت مایکروسافت)
2 استفاده از دیتاسنتر ماژلار با قابلیت تغییر مکان و متحرک (ساخت مایکروسافت)
2 استفاده از دیتاسنتر ماژلار با قابلیت تغییر مکان و متحرک (ساخت مایکروسافت)
استفاده مایکروسافت از روغن های مخصوص جدید جهت خنک کردن سرورها2
استفاده مایکروسافت از روغن های مخصوص جدید جهت خنک کردن سرورها2
استفاده مایکروسافت از روغن های مخصوص جدید جهت خنک کردن سرورها2
استفاده از دیتاسنتر ماژلار با قابلیت تغییر مکان و متحرک (ساخت مایکروسافت)
استفاده از دیتاسنتر ماژلار با قابلیت تغییر مکان و متحرک (ساخت مایکروسافت)
استفاده از دیتاسنتر ماژلار با قابلیت تغییر مکان و متحرک (ساخت مایکروسافت)
* بزرگترین دیتاسنترهای دنیا در قطب شمال در حال ساخت می باشد
* بزرگترین دیتاسنترهای دنیا در قطب شمال در حال ساخت می باشد
* بزرگترین دیتاسنترهای دنیا در قطب شمال در حال ساخت می باشد
سیستم های متمرکز دیتاسنتر لگراند
سیستم های متمرکز دیتاسنتر لگراند
سیستم های متمرکز دیتاسنتر لگراند
اتاق سرور لگراند
اتاق سرور لگراند
اتاق سرور لگراند
اتاق فنی TR لگراند فرانسه
اتاق فنی TR لگراند فرانسه
اتاق فنی TR لگراند فرانسه
سیستم های متمرکز دیتاسنتر لگراند
سیستم های متمرکز دیتاسنتر لگراند
سیستم های متمرکز دیتاسنتر لگراند
اتاق سرور لگراند
اتاق سرور لگراند
اتاق سرور لگراند
اتاق فنی TR لگراند فرانسه
اتاق فنی TR لگراند فرانسه
اتاق فنی TR لگراند فرانسه
راه حل های هتل لگراند
راه حل های هتل لگراند
راه حل های هتل لگراند
صفحه1 از2
بالا