آلما شبکه مشاور، مجری و ارائه کننده راه حل های جامع انفورماتیک (عضو نظام صنفی و شورای عالی انفورماتیک) تلفن 66595751

محصولات پسیو لگراند (93)

محصولات

انواع دیتاسنتر و رده بندی آن ها
انواع دیتاسنتر و رده بندی آن ها
انواع دیتاسنتر و رده بندی آن ها
1+استفاده از دیتاسنتر ماژلار با قابلیت تغییر مکان و متحرک (ساخت مایکروسافت)
1+استفاده از دیتاسنتر ماژلار با قابلیت تغییر مکان و متحرک (ساخت مایکروسافت)
1+استفاده از دیتاسنتر ماژلار با قابلیت تغییر مکان و متحرک (ساخت مایکروسافت)
1+بزرگترین دیتاسنترهای دنیا در قطب شمال در حال ساخت می باشد
1+بزرگترین دیتاسنترهای دنیا در قطب شمال در حال ساخت می باشد
1+بزرگترین دیتاسنترهای دنیا در قطب شمال در حال ساخت می باشد
1+استفاده مایکروسافت از روغن های مخصوص جدید جهت خنک کردن سرورها
1+استفاده مایکروسافت از روغن های مخصوص جدید جهت خنک کردن سرورها
1+استفاده مایکروسافت از روغن های مخصوص جدید جهت خنک کردن سرورها
14استفاده از دیتاسنتر ماژلار با قابلیت تغییر مکان و متحرک (ساخت مایکروسافت)
14استفاده از دیتاسنتر ماژلار با قابلیت تغییر مکان و متحرک (ساخت مایکروسافت)
14استفاده از دیتاسنتر ماژلار با قابلیت تغییر مکان و متحرک (ساخت مایکروسافت)
8بزرگترین دیتاسنترهای دنیا در قطب شمال در حال ساخت می باشد
8بزرگترین دیتاسنترهای دنیا در قطب شمال در حال ساخت می باشد
8بزرگترین دیتاسنترهای دنیا در قطب شمال در حال ساخت می باشد
8استفاده مایکروسافت از روغن های مخصوص جدید جهت خنک کردن سرورها
8استفاده مایکروسافت از روغن های مخصوص جدید جهت خنک کردن سرورها
8استفاده مایکروسافت از روغن های مخصوص جدید جهت خنک کردن سرورها
7بزرگترین دیتاسنترهای دنیا در قطب شمال در حال ساخت می باشد
7بزرگترین دیتاسنترهای دنیا در قطب شمال در حال ساخت می باشد
7بزرگترین دیتاسنترهای دنیا در قطب شمال در حال ساخت می باشد
7 استفاده از دیتاسنتر ماژلار با قابلیت تغییر مکان و متحرک (ساخت مایکروسافت)
7 استفاده از دیتاسنتر ماژلار با قابلیت تغییر مکان و متحرک (ساخت مایکروسافت)
7 استفاده از دیتاسنتر ماژلار با قابلیت تغییر مکان و متحرک (ساخت مایکروسافت)
7استفاده مایکروسافت از روغن های مخصوص جدید جهت خنک کردن سرورها
7استفاده مایکروسافت از روغن های مخصوص جدید جهت خنک کردن سرورها
7استفاده مایکروسافت از روغن های مخصوص جدید جهت خنک کردن سرورها
بزرگترین دیتاسنترهای جهان
بزرگترین دیتاسنترهای جهان
بزرگترین دیتاسنترهای جهان
ترانکینگ های کف لگراند
ترانکینگ های کف لگراند
ترانکینگ های کف لگراند
صفحه1 از8
بالا