آلما شبکه مشاور، مجری و ارائه کننده راه حل های جامع انفورماتیک (عضو نظام صنفی و شورای عالی انفورماتیک) تلفن 66595751

محصولات

سیستم های حفاظتی دیتاسنتر
سیستم های حفاظتی دیتاسنتر
سیستم های حفاظتی دیتاسنتر
توزیع برق دیتاسنتر
توزیع برق دیتاسنتر
توزیع برق دیتاسنتر
پیش بینی نیازهای دیتاسنتر
پیش بینی نیازهای دیتاسنتر
پیش بینی نیازهای دیتاسنتر
ساختار ماژولار دیتاسنتر لگراند
ساختار ماژولار دیتاسنتر لگراند
ساختار ماژولار دیتاسنتر لگراند
ساختار LCS2 دیتاسنتر لگراند
ساختار LCS2 دیتاسنتر لگراند
ساختار LCS2 دیتاسنتر لگراند
سیستم برق اضطراری دیتاسنتر لگراند
سیستم برق اضطراری دیتاسنتر لگراند
سیستم برق اضطراری دیتاسنتر لگراند
سیستم Cooling دیتاسنتر لگراند
سیستم Cooling دیتاسنتر لگراند
سیستم Cooling دیتاسنتر لگراند
سیستم Free Cooling دیتاسنتر لگراند
سیستم Free Cooling دیتاسنتر لگراند
سیستم Free Cooling دیتاسنتر لگراند
اثرات زیست محیطی دیتاسنتر
اثرات زیست محیطی دیتاسنتر
اثرات زیست محیطی دیتاسنتر
راه حل دیتاسنتر لگراند
راه حل دیتاسنتر لگراند
راه حل دیتاسنتر لگراند
بالا